1. งานกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป


2. ผนังห้องน้ำหินขัดสำเร็จรูป


3. งานบันไดหินขัดสำเร็จรูป


4. งานหินอ่อน


5. งานแพลทเทริ์นหินอ่อน


6. งานติดตั้งเค้าเตอร์แกรนิต-หินอ่อน